Mặt cắt thanh profile shide

Mặt cắt thanh Profile Shide 

 

 

MẶT CẮT 

 

 MÃ SỐ 

 

TÊN

 TRỌNG LƯỢNG

(KG/M)

 

 

 

 

 BR60    

 

 

 

Khung bao

 

 

 

1,025

 

 

 

 

BR66

 

 

 

Khung bao

 

 

 

1,170

 

 

 

 

 MK60

 

 

 

 Khung bao

 

 

 

 1,280

 

 

 

 

 FR106   

 

 

 

Cánh cửa đi

Mở vào

 

 

 

 1,610

 

 

 

 

 SF106

 

 

 

Cánh cửa đi

Mở ra    

 

 

 

1,580

 

 

 

 

 SF78C

 

 

 

 Cánh cửa sổ

Mở ra

 

 

 

 1,160

 

 

 

 

FR73    

 

 

 

 Cánh cửa sổ

Mở vào

 

 

 

1,160

 

 

 

 

 SE76

 

 

 

 Đố tĩnh

hệ mở quay

 

 

 

 1,115

 

 

 

 

 JT61    

 

 

 

 Đố động

 

 

 

 0,920

 

 

 

 GB34

 

 

Nẹp kính 5 ly

Hệ mở quay

 

 

0,290

 

 

 

GB31

 

 

Nẹp kính 8 ly

Hệ mở quay

 

 

0,267

 

 

 

 GB19

 

 

Nẹp kính hộp

Hệ mở quay

 

 

0,215

 

 

 

 

PP100

PP100N

 

 

Panô

 

 

 

 

0,575

0,613

 

 

 

 

 

 HF62

 

 

 

 

 Khung bao

Hệ trượt

 

 

 

 

1,206

 

 

 

 

 

 SF66

 

 

 

 Cánh cửa sổ

Mở trượt

 

 

 

 0,990

 

 

 

 

 

 SF92

 

 

 

 

 Cánh cửa đi

Mở trượt

 

 

 

 

 1,254

 

 

 

 

 

SP66

 

 

 

Đố tĩnh

Hệ mở trượt

 

 

 

0,830

 

 

 

 

 

 IL36

 

 

 

 Ố cánh móc

Cửa sổ trượt

 

 

 

0,240

 

 

 

 

 

 IL50

 

 

 

Ốp cánh móc

Cửa  đi trượt

 

 

 

 0,270

 

 

 

 

 GM42

 

 

Ốp đối đầu

Cửa trượt 4 cánh 

 

 

0,470 

 

 

 

 

 GB25

 

 

 

Nẹp kính 5 ly

Hệ trượt 

 

 

 

0,225 

 

 

 

GB10 

 

 

Nẹp kính hộp

Hệ trượt

 

 

 0,150

 

 

 

CP90

 

 

 Trụ vuông

 

 

0,965 

 

 

 

 

YG60

 

 

 Trụ tròn

 

 

 0,540

 

 

 

 

 PK60N

 

 

Nối trụ tròn

và khung bao

 

 

 0,500

 

 

 

CA6

 

 

 Nối khung

 

 

0,185

 

 

 CP2

 

 Nối khung

 

 0,110

 

 

 CP6

 

 Nối khung

 

0,205

 

 

 

CP25

 

 

Nối khung

 

 

 0,645

 

 

 

CP40

 

 

Nối khung

 

 

1,135

 

 

 ZS20

 

Nan trang trí

 

 0,094

 

 

 ZS30

 

 Nan trang trí

 

 0,145

 

 

 

 

    

Comments